Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dla kandydatów do pracy

Administratorem Twoich Danych Osobowych będzie Elerte Poland sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elerte Poland sp. z o.o. w Mieronicach. Kontakt w sprawie administracji danymi osobowymi – tel. 795 444 542 lub e-mail: bartosz.polak@elerte.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie 36 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Informacje dla osób podejmujących kontakt

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Elerte Poland sp. z o.o. (KRS 0000781968, REGON 383112937, NIP 6562338730) z siedzibą w Mieronicach 160, 28-366 Małogoszcz.

Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych: biuro@elerte.pl, tel. 41 314 20 19.

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu odpowiedzi na pytanie oraz rozpatrzenia wnioskowanej sprawy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy lub realizacji zamówienia oraz do 3 lat od ustania kontaktu w celach archiwizacyjnych i przez okres wymagany prawem w przypadku sprzedaży.

Dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi hostingu oraz poczty elektronicznej.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pana/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w minimalnej ilości konieczne do realizacji żądanych działań przez Elerte Poland Sp. z o.o.