Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dla kandydatów do pracy

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Elerte Poland sp. z o.o. (KRS 0000781968, REGON 383112937, NIP 6562338730) z siedzibą w Mieronicach 160, 28-366 Małogoszcz.

Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych: biuro@elerte.pl, tel. 41 314 20 19.

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celach rekrutacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz b lub c RODO, tj. na podstawie zgody oraz umowy lub przepisów prawa wynikających z Kodeksu Pracy).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz do 3 lat w celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody.

Dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi hostingu oraz poczty elektronicznej.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Informacje dla osób podejmujących kontakt

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Elerte Poland sp. z o.o. (KRS 0000781968, REGON 383112937, NIP 6562338730) z siedzibą w Mieronicach 160, 28-366 Małogoszcz.

Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych: biuro@elerte.pl, tel. 41 314 20 19.

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu odpowiedzi na pytanie oraz rozpatrzenia wnioskowanej sprawy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania sprawy lub realizacji zamówienia oraz do 3 lat od ustania kontaktu w celach archiwizacyjnych i przez okres wymagany prawem w przypadku sprzedaży.

Dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi hostingu oraz poczty elektronicznej.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pana/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w minimalnej ilości konieczne do realizacji żądanych działań przez Elerte Poland Sp. z o.o.