OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY ELERTE POLAND

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY ELERTE POLAND

ROZDZIAŁ I: DEFINICJE

§1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: “OWS”), użyte w nich wyrażenia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Towarów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę;

Sprzedawca – firma Elerte Poland, z siedzibą w Mieronice 160, kod pocztowy: 28-366 Małogoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781968, posiadająca NIP 6562338730 oraz REGON 383112937;

Towary – Towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności;

Usługi – działania świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w ramach prowadzonej działalności;

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elerte.shop;

Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą;

Strona – Klient lub Sprzedawca;

Regulamin – regulamin Sklepu internetowego Elerte Poland;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane również Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. “INCOTERMS 2020”. Incoterms są międzynarodowymi zasadami handlowymi opracowanymi przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), które określają prawa i obowiązki sprzedawcy oraz nabywcy w międzynarodowych transakcjach handlowych.

§2. W przypadku wątpliwości co do znaczenia użytych w niniejszych OWS terminów, decydujący będzie ich sens przypisany im w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

§3. Niniejsze OWS są integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.

ROZDZIAŁ II: ZAWARCIE UMOWY

  §1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dotyczących sprzedaży Towarów i Usług, o ile strony umowy nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień.

  §2. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Powyższe dotyczy zwłaszcza materiałów prezentowanych na stronach internetowych oraz w Sklepie Internetowym.

  §3. Ofertą Sprzedawcy jest pismo Sprzedawcy skierowane do indywidualnego odbiorcy, lub wiadomość elektroniczna oznaczona jako „oferta”, wysłana z adresu z domeną „elerte.pl”, zawierające informacje o ilości i rodzaju Towarów lub Usług, które Sprzedawca może dostarczyć w ramach danej umowy, cenę, termin dostawy lub świadczenia, miejsce dostawy lub świadczenia oraz termin ważności oferty, jeżeli wyraźnie i bezpośrednio wyraża wolę zawarcia umowy przez Sprzedawcę z adresatem oferty. Powyższe dotyczy również umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, gdzie Potwierdzenie Zamówienia i zmiana statusu Zamówienia na „Zamówienie w trakcie realizacji” świadczą o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta Towaru lub Usługi za pośrednictwem Nowego Zamówienia.

  §4. Termin związania ofertą złożoną przez Sprzedawcę wynika z jej treści. Oferta może być przyjęta przez Klienta wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszych OWS oraz odmiennych postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego, do zawarcia umowy dochodzi w chwili złożenia podpisu pod umową przez ostatnią ze stron lub w chwili przyjęcia zamówienia Klienta złożonego pisemnie lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę, o czym świadczy zwrotne pismo lub e-mail od Sprzedawcy, zawierające minimalne elementy umowy, takie jak ilość i rodzaj Towarów lub Usług, które Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach danej umowy, cenę, termin dostawy lub świadczenia oraz miejsce dostawy lub świadczenia, jeżeli to nastąpi przed upływem okresu związania ofertą złożoną przez Sprzedawcę. Jakiekolwiek zastrzeżenia lub zmiany w ofercie złożonej przez Sprzedawcę dokonane przez Klienta stanowią nową ofertę.

  §5. Klient składa zamówienia w siedzibie Sprzedawcy pisemnie, telefonicznie (rozmowa rejestrowana) lub poprzez pocztę elektroniczną, a także w Sklepie Internetowym. Minimalna treść zamówienia obejmuje:

  • nazwę i kod Towarów lub Usług stosowanych przez Sprzedającego,

  • ilość Towarów,

  • proponowany termin dostawy,

  • miejsce (dokładny adres) dostawy. Ponadto, jeżeli Klient nie przekazał tych danych wcześniej, zamówienie powinno zawierać pełną nazwę (firmę) Klienta, dokładny adres siedziby firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz dane osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta, numer pod którym Klient jest zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej lub numer KRS, a także numery NIP i REGON.

  §6. Oprócz postanowień zawartych w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części lub do ich odrzucenia w całości lub w części bez podawania przyczyny.

  §7. Osoby zajmujące się sprzedażą towarów Sprzedawcy nie są upoważnione do zwolnienia Sprzedawcy z wymogu potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie, terminie i sposobie określonym w OWS, do uzgadniania warunków o odmiennej treści ani do składania gwarancji dotyczącej właściwości Towarów lub Usług.,

ROZDZIAŁ III: CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§1. Podstawą do ustalenia wartości każdej transakcji między stronami jest obowiązujący cennik Towarów i Usług Sprzedawcy. W przypadku zmiany cen lub innych ustaleń dotyczących logistyki dostaw, konieczne są odrębne uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje wyłącznie cenę towaru, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej.

§2. Wszystkie ceny Towarów lub Usług podawane są jako ceny netto i podlegają doliczeniu podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w momencie wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

§3. Cena Towarów jest ustalana indywidualnie przez Sprzedawcę dla każdego Klienta oraz oddzielnie dla każdej zawartej Umowy, chyba że Strony ustaliły stałe warunki handlowe, limity sprzedaży, poziomy rabatów, itp. w drodze indywidualnych negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielania upustów i rabatów na sprzedawane Towary i Usługi.

§4. Sprzedawca ma prawo jednostronnej waloryzacji cen Towarów, bez konieczności sięgania do drogi sądowej, uwzględniając dodatkowe koszty, narzuty, obciążenia, podatki itp. wynikające z obowiązujących przepisów prawa, których skutki nastąpiły po zawarciu Umowy. W przypadku zamówień długoterminowych o terminie dostawy dłuższym niż 90 dni, Sprzedawca ma również prawo do zmiany cen Towarów i Usług w przypadku zmiany cen oferowanych przez dostawców Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi Klienta o zmianie cen Towarów i Usług na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail. Klient będzie uprawniony do odwołania zamówienia lub odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania powyższej informacji. W przeciwnym razie zmiana cen Towarów i Usług wchodzi w życie i jest wiążąca dla Stron, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń lub spełnienia innych formalności.

§5. Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar na następujące sposoby:

a) gotówką w kasie Sprzedawcy,

b) kartą płatniczą (np. debetową, kredytową),

c) płatnością online,

d) przelewem,

e) zgodnie z odroczonymi terminami płatności, określonymi w odpowiedniej umowie handlowej między Stronami.

§6. W przypadku składania zamówień telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy sprzedażowej online dostępnej na stronie internetowej elerte.shop, pierwsze trzy transakcje muszą zostać opłacone jednym z poniższych sposobów: za pobraniem, gotówką, kartą kredytową lub przedpłatą na konto.

§7. Klient zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie do 3 dni, poinformować Sprzedawcę o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy, wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających takie postępowanie, zmianie formy prowadzenia działalności, zmianie nazwy firmy lub zmianie właścicieli/wspólników/akcjonariuszy, istotnej zmianie majątkowej firmy, która wpływa na jakość ustanowionych zabezpieczeń (np. sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa o znacznej wartości w odniesieniu do wszystkich składników przedsiębiorstwa lub zaciągnięcie zobowiązania o takiej wartości).

§8. Klient udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisu Klienta i wysyłania ich wraz z towarem. W przypadku sprzedaży internetowej faktura w formie elektronicznej jest dostępna do pobrania przez Klienta na platformie sprzedażowej oraz jest jednocześnie przesyłana na wskazany w profilu użytkownika adres mailowy Klienta.

§9. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności przez Klienta zgodnie z terminem widocznym na fakturze, Sprzedawca ma prawo natychmiastowo wstrzymać sprzedaż kolejnych Towarów z określonym terminem płatności oraz wstrzymać wszelkie udzielone Klientowi kredyty kupieckie lub przyznane bonusy. Dodatkowo, Sprzedawca może podjąć działania windykacyjne w celu odzyskania zaległej płatności, a wszelkie związane z tym koszty poniesie Klient. Ponadto, w przypadku opóźnienia w płatności, Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§10. Klientowi, dokonującemu stałych zakupów u Sprzedawcy, może zostać przyznany kredyt kupiecki, tj. odroczenie terminów zapłaty przez Klienta za nabywane Towary lub Usługi, na zasadach i w wysokości indywidualnie uzgodnionej przez Strony.

§11. Przyznanie Klientowi kredytu kupieckiego może być uwarunkowane dostarczeniem Sprzedawcy wymaganych przez niego dokumentów, a w szczególności:

• aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności publiczno-prawnych,

• oświadczenia o nie toczącym się postępowaniu upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym, lub jakimkolwiek innym, o zbliżonych przesłankach lub skutkach,

• brak jakichkolwiek zaległości płatniczych Klienta wobec Sprzedawcy,

• dokonanie/zapewnienie przez Klienta zabezpieczenia płatności należności Sprzedawcy w formie uprzednio, na piśmie zaakceptowanej przez Sprzedawcę. Ostateczna decyzja odnośnie wyboru sposobu i wysokości zabezpieczenia, albo rezygnacji z wymogu zabezpieczenia, należy do Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ IV: OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

§1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest świadczenie Usługi dostawy Towaru, określonego w ofercie Sprzedawcy, Umowie, potwierdzeniu zamówienia lub w ustalonym przez Strony harmonogramie termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy Klient przekaże Sprzedawcy wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy, w szczególności poda:

• niezbędne dane techniczne,

• dokładne miejsce dostawy,

• terminy dostaw, godziny, w jakich dostawa może być zrealizowana,

• osobę upoważnioną do przyjęcia Towaru,

• numer kontaktowy, pod który będzie można poinformować Klienta o nieprzewidzianych przeszkodach w trakcie transportu, mających wpływ na termin dostawy, itp.,

• jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy, również gdy dokona umówionych przedpłat w pełnej wysokości.

§2. Miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Klienta, które winno spełniać co najmniej następujące warunki minimalne: utwardzenie terenu i swobodny dojazd, umożliwiające wykonanie transportu samochodem ciężarowym lub dostawczym adekwatnym do ilości i rodzaju zamówionych Towarów.

§3. Potwierdzenie wydania Towarów następuje na dokumencie WZ, CMR, faktury, ewentualnie na podstawie innych dokumentów przygotowanych przez Sprzedawcę. Potwierdzenia przyjęcia Towarów ze strony Klienta dokonuje wyłącznie pracownik imiennie upoważniony do ich przyjęcia.

W przypadku braku upoważnienia, okazanego najpóźniej przed przystąpieniem do rozładowania Towarów, skuteczne będzie domniemanie jego posiadania, wynikające z samego faktu podpisania dokumentu lub dokonania faktycznej czynności przyjęcia Towaru na rachunek Klienta.

§4. Klient, który dokonuje odbioru Towarów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku. Ewentualne straty, zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie obciążają Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca odpowiada za udokumentowane braki ilościowe i jakościowe Towarów wg stanu z chwili ich odbioru przez Klienta bądź działającego na jego zlecenie przewoźnika.

§5. W sytuacji, gdy Towary są dostarczane przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Klienta, Klient zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Towarów natychmiast po zakończonym transporcie i rozładunku. W zależności od złożonego zamówienia, dostawa Towarów może być realizowana w dwóch wariantach: • z rozładunkiem, • bez rozładunku (w takim przypadku Klient winien zapewnić wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu).

§6. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu dostawy znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Towarów (dotyczy odpowiednio kierowców Klienta w przypadku odbioru transportem własnym Klienta). W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Klienta brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Towar każdej osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu i na rachunek Klienta, na jego koszt i niebezpieczeństwo. Ryzyko związane z wydaniem Towarów obciąża w takiej sytuacji Klienta, o ile tylko wydanie Towaru nastąpi w terminie i miejscu dostawy zgodnymi z zawartą umową.

§7. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Sprzedawcę okoliczności, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość – o ile powyższe okoliczności powodują niemożność terminowego wykonania dostawy – przesunięcia terminu dostawy, lub spełnienia innego świadczenia, o czas trwania szkody, oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw, lub do spełnienia innego świadczenia.

§8. W chwili przekazania Towarów muszą być sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym przez Klienta. Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych wad i usterek Towarów lub ich opakowań, na dokumencie CMR lub w liście przewozowym, oraz dodatkowo, nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od daty dostawy, na piśmie, bądź w formie e-mail, na adres siedziby Sprzedawcy wraz z dokumentacją zdjęciową.

§9. Towary odebrane przez Klienta bez zastrzeżeń uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Towarów na dokumencie wydania Sprzedawcy, jest równoznaczny z utratą przez Klienta roszczeń związanych z brakami ilościowymi lub wadami bądź usterkami jawnymi wydanych Towarów.

§10. Zamówienia długoterminowe, pozostają w mocy pomimo przekroczenia terminu dostawy, jeśli nastąpi to z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w wyniku opóźnień dostawców i innych przyczyn zewnętrznych. W takich przypadkach Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie terminu dostawy w formie pisemnej, e-mail, chyba że Strony uzgodnią anulowanie zamówienia. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do zafakturowania i zapłaty za Towary niewydane Klientowi zgodnie z ustalonym terminem/harmonogramem, z przyczyn za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Niezależnie od powyższego, jeśli przekroczenie terminu dostawy wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, Sprzedawca może odwołać zamówienie/odstąpić od Umowy – w terminie 90 dni licząc od bezskutecznego upływu terminu dostawy.

ROZDZIAŁ V. GWARANCJA JAKOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§1. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na wszystkie regenerowane przez siebie Towary. Okres gwarancji wynosi 25 miesięcy dla wszystkich Towarów regenerowanych przez Sprzedawcę poza czujnikami NOX, dla których wynosi on 6 miesięcy. Gwarancja udzielana jest na podstawie odpowiedniego dokumentu (faktury lub dokumentu dostawy) i obowiązuje od daty jego wystawienia. Brak udzielenia gwarancji jakości przez Sprzedawcę nie pozbawia Klienta możliwości korzystania z gwarancji jakości udzielonej przez producenta bądź przez inny podmiot (importer, dostawca Sprzedawcy itp.) – dalej łącznie jako „Producent”.

§2. Sprzedawca będzie odpowiadał za jakość Towarów wyłącznie na warunkach udzielonej przez siebie gwarancji jakości. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostanie w takim przypadku wyłączona w całości, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

§3. Jeżeli Klientem jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§4. W przypadku udzielenia gwarancji jakości przez Sprzedawcę będą obowiązywały warunki i terminy wynikające z niniejszych zapisów OWS.

§5. Jeżeli Towar jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez Producenta, Klient w pierwszym rzędzie będzie zobowiązany do wniesienia/zgłoszenia reklamacji/wad w reżimie gwarancji udzielonej przez Producenta, na warunkach i w terminach w niej określonych, w szczególności, jeśli wraz z Towarem otrzymał kartę gwarancyjną, bądź inny równoważny dokument wystawiony przez Producenta Towaru.

§6. Sprzedawca, w miarę posiadanych możliwości, dostarczy Klientowi wszelkie informacje i wsparcie w zakresie reklamacji objętych gwarancją udzieloną przez Producenta. Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z warunkami i procedurami określonymi przez Producenta.

§7. Decyzja Producenta co do uznania, bądź odrzucenia reklamacji złożonej przez Klienta, nie jest wiążąca dla Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający może oprzeć swoją decyzję na uzasadnieniu decyzji Producenta, lub na wynikach badań przeprowadzonych przez Producenta bądź na jego zlecenie.

§8. Sprzedający będzie uprawniony do odrzucenia reklamacji w ramach udzielonej przez siebie gwarancji jakości, bez konieczności jej merytorycznego rozpatrzenia, w przypadku stwierdzenia, że Klient nie wyczerpał trybu gwarancji jakości udzielonej przez Producenta.

§9. Klient powinien zgłosić reklamację w związku z wadami Towaru niezwłocznie od momentu ich stwierdzenia; nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia wydania Towaru w przypadku wad jawnych.

§10. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy pisemnie, wskazując dokładny opis wad Towaru. Klient powinien zachować dowód zakupu, takie jak paragon lub faktura, ponieważ może być wymagane przy zgłaszaniu reklamacji.

§11. Sprzedawca będzie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, jeśli Klient w chwili zakupu lub wydania Towarów wiedział o ich wadzie, bądź powinien był o niej wiedzieć, w szczególności jeśli jest profesjonalistą.

§12. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca może podjąć odpowiednie działania, takie jak naprawa, wymiana Towaru na nowy lub zwrot części lub całości zapłaconej kwoty. Wybór odpowiedniego środka naprawy zależy od rodzaju wady, dostępności części zamiennych i innych okoliczności. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nieproporcjonalnie trudna, Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

§13. Odpowiedzialność Sprzedawcy, zarówno z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez niego, jak i z tytułu rękojmi, jest ograniczona do wartości zakupionego Towaru i/lub Usługi i nie obejmuje:

1. strat pośrednich, przypadkowych ani powstałych w następstwie użytkowania Towaru.

2. kosztów opłat serwisowych lub napraw pojazdu,

3. kosztów przestojów w pracy pojazdu,

4. domniemanych strat w zyskach lub utraconych korzyści,

5. kosztów holowania,

6. pozostałych koszów naprawy lub rekompensaty poza kosztami naprawy lub wymiany samego Towaru.

§14. W przypadku stwierdzenia wad Towarów, w celu skorzystania z gwarancji jakości udzielonej przez Sprzedawcę, Klient będzie zobowiązany do:

1. wstrzymania się od ich używania, montażu, uruchamiania, konfiguracji itp. Towaru. Jeżeli Klient przystąpi do montażu, uruchamiania, konfiguracji, użytkowania itp. Towaru z wcześniej stwierdzonymi wadami, to Sprzedawca nie będzie odpowiadał za koszty związane z rozbiórką, demontażem, ponownym montażem, uruchamianiem, konfiguracją itp. Towaru, ani za jakiekolwiek poniesione przez Klienta szkody wynikłe z tego tytułu.

2. niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od momentu ujawnienia się wady, pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@elerte.pl, poinformowania Sprzedawcy o jego ujawnieniu, w szczególności poprzez przesłanie wypełnionego formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy lub w siedzibie Sprzedawcy.

3. zabezpieczenia Towarów przed uszkodzeniem.

4. współpracy z Sprzedawcą w wyjaśnieniu przyczyn wady.

5. dostarczenia reklamowanego Towaru Sprzedawcy lub innym podmiotom działającym na jego zlecenie w celu jego zbadania i ustalenia zasadności reklamacji. W przypadku zakupów realizowanych za pośrednictwem siedziby Sprzedawcy, Klient dostarczy Towar do siedziby, w której dokonał zakupu, na swój koszt i ryzyko. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Towar zostanie dostarczony przez Klienta w oryginalnym opakowaniu lub w równoważnym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport i przechowywanie.

6. dostarczenia towaru kompletnego, tożsamego z pozycją widniejąca na fakturze zakupowej, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu.

7. dostarczenia Sprzedawcy dowodu zakupu Towaru.

§15. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w powyższym punkcie, powinno zawierać szczegółowy opis wady oraz datę i okoliczności jego ujawnienia. Do reklamacji Klient powinien dołączyć zdjęcia wadliwego Towaru lub wadliwego elementu Towaru. Sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację bez merytorycznego rozpatrzenia, jeżeli Klient nie spełnił lub niewłaściwie wykonał obowiązki zgłoszeniowe.

§16. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie. Klient otrzyma odpowiedź w terminie 21 dni od daty prawidłowego spełnienia przez Klienta wszystkich obowiązków.

§17. Termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony przez Sprzedawcę w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli wymaga to przeprowadzenia badań, uzyskania opinii Producenta lub rzeczoznawcy. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu i poda szacunkową datę zakończenia postępowania reklamacyjnego.

§18. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje jedynie wady wynikające z wad Towaru w dniu jego dostarczenia Klientowi. Gwarancja jakości udzielona przez Sprzedawcę nie obejmuje wad Towarów powstałych w szczególności w wyniku: 1. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją lub normalnym przeznaczeniem Towaru i jego właściwościami montażu, uruchamiania, konfiguracji, użytkowania itp. Towarów, 2. używania nieodpowiednich materiałów i urządzeń do montażu, uruchamiania, konfiguracji itp. Towarów, 3. ingerencji powodującej uszkodzenie plomby gwarancyjnej lub ingerencji w mechanizmy regulacji Towaru, 4. niezgodności, braku kompatybilności itp. Towarów z innymi urządzeniami, 5. montażu Towaru w połączeniu z elementami pojazdu, które nie działają poprawnie, 6. montażu Towaru przez osoby niewykwalifikowane, 7. uszkodzenia mechanicznego Towaru lub jego elementu, 8. uszkodzenia chemicznego uszczelnień gumowych niewynikającego z normalnego użytkowania Towaru. 9. niewłaściwego zabezpieczenia, transportu, rozładunku lub składowania zakupionych Towarów, chyba że Sprzedawca przyjął na siebie odpowiedzialność w tym zakresie na etapie zawarcia umowy dotyczącej danego Towaru, 10. klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

§19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. zużycie Towarów (normalne lub nadmierne),

2. okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub osoby trzecie niezależne od Sprzedawcy,

3. wady powstałe wskutek zaniechania lub nienależytego, a w szczególności nieterminowego wykonywania czynności związanych z bieżącą eksploatacją Towarów, w szczególności ich zabezpieczania, konserwacji, serwisu i czyszczenia,

4. wady powstałe wskutek działania czynników zewnętrznych, w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych stosowaniem niedozwolonych środków chemicznych itp.,

5. wady, o których istnieniu Klient wiedział w chwili zawarcia umowy,

6. wady, których Klient nie zgłosił Sprzedawcy w terminach określonych w OWS

7. kolejne wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu Sprzedawcy o innych wadach,

8. wady powstałe wskutek naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie przez Klienta lub osoby trzecie działające na zlecenie Klienta, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

9. wady elementów lub komponentów informatycznych lub elektronicznych, w szczególności oprogramowania, sterowników itp.

10. wady Towarów w stosunku do których usunięto lub naruszono plomby gwarancyjne lub inne oznaczenia identyfikacyjne, uniemożliwiające Sprzedawcy weryfikację pochodzenia Towaru oraz potwierdzenie, że jest to Towar sprzedany przez Sprzedawcę.

§20. W przypadku, gdy Klient nie odbiera wysyłanej do niego przesyłki zawierającej Towar objęty reklamacją (po naprawie, wymianie na nowy lub w stanie niezmienionym, jeśli reklamacja nie została uwzględniona), lub odmawia jej odbioru, a mimo dodatkowego wezwania do odbioru w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Klientowi (rzeczywistej lub według daty pierwszego awiza wezwania do odbioru), będzie to równoznaczne z udzieleniem Sprzedawcy przez Klienta nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia do pozostawienia Produktu bez nadzoru, oddania Towaru w przechowanie na koszt i ryzyko Klienta lub zniszczenia Towaru na koszt i ryzyko Klienta – według wyboru Sprzedawcy.

§21. Złożenie reklamacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta nieodwołanej i bezwarunkowej zgody na przeprowadzenie przez Sprzedawcę lub osobę trzecią działającą na jego zlecenie koniecznych badań niszczących w celu rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z koniecznością przeprowadzenia badań niszczących.

§22. W ramach udzielonej gwarancji jakości Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem, odbiorem, zwrotem, montażem i demontażem Towaru. Wszystkie te obowiązki i koszty w pełni spoczywają na Kliencie. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji przez Klienta, Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi kosztami związanymi z jej zgłoszeniem lub rozpatrzeniem.

§23. Jakiekolwiek uprawnienia lub roszczenia z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez Sprzedawcę Klient może nabyć pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za Towary lub Usługi, w terminie wskazanym na fakturze. Powyższe oznacza w szczególności, że Klient nie może wstrzymać zapłaty ceny za Towar, lub wynagrodzenia za Usługę, w związku z wniesioną reklamacją, lub uzależniać zapłaty od uwzględnienia reklamacji, lub od usunięcia wady.

§24. W przypadku złożenia reklamacji przed upływem terminu zapłaty ceny za Towar, lub wynagrodzenia za Usługę, Sprzedawca będzie uprawniony do zawieszenia procedury reklamacyjnej do czasu zapłaty przez Klienta 100% ceny lub wynagrodzenia.

§25. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z gwarancją jakości lub rękojmią, Klient może skorzystać z innych dostępnych środków ochrony prawnej przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. §26. Niniejsze informacje dotyczące gwarancji jakości i rękojmi mają charakter ogólny. Zawsze zaleca się zapoznanie się z konkretnymi warunkami gwarancji udzielonej przez Producenta lub innego podmiotu oraz przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju, które mogą mieć wpływ na odpowiedzialność Sprzedawcy i prawa Klienta.

§27. Dostarczony przez Klienta Towar powinien spełniać podstawowe normy higieniczne. Klient zobowiązany jest do usunięcia z zewnętrznych powłok towaru wszelkich substancji, takich jak błoto, smary czy inne substancje mogące utrudniać lub uniemożliwiać podjęcie czynności gwarancyjnych.

§28. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia czynności wynikających z gwarancji w przypadku, gdy Klient nie dopełnił warunków określonych w §27. Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

§29. W przypadku, gdy dostarczony przez Klienta Towar nie spełnia podstawowych norm higienicznych, Sprzedawca może zaoferować doprowadzenie Towaru do wymaganego stanu higienicznego, co umożliwi podjęcie czynności wynikających z gwarancji. Czynność ta może zostać podjęta tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Klienta i obciąży Klienta dodatkową opłatą, której wysokość zostanie Klientowi wcześniej przedstawiona.

ROZDZIAŁ VI: WŁASNOŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO

Sprzedawca zachowuje wszelkie prawa autorskie do dokumentacji, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Klientowi przez Sprzedawcę w celu złożenia, przyjęcia/potwierdzenia zamówienia, zawarcia Umowy lub wykonania Umowy. Są one przeznaczone wyłącznie do celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy i nie mogą być, ani w całości, ani w części, powielane ani udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto, Klient nie może wykorzystywać ich w celach niezwiązanych z zawarciem lub realizacją Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązują od dnia 20 maja 2023 roku.

§2. Zawierając umowę ze Sprzedawcą, Klient potwierdza jasno, że zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża na nie zgodę. OWS nabierają mocy prawnie wiążącej w przypadku przekazania ich Klientowi przed zawarciem Umowy w jednym z wymienionych w art. 384 Kodeksu cywilnego sposobów. Strony ustalają, że korzystanie z wzorca umownego w ich stosunkach lub podobnych stosunkach jest powszechnie przyjęte, a Klient ma dostęp do treści OWS Sprzedawcy poprzez stronę internetową Elerte Poland https://elerte.pl/ogolne-warunki-sprzedazy lub ich wywieszenie/publiczne udostępnienie w siedzibie Sprzedawcy.

§3. Sprzedawca, ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych OWS. Jeżeli OWS stanowią załącznik do pisemnej Umowy, Klient zostanie poinformowany o zmianie ich treści za pośrednictwem pisemnej informacji dostarczonej Klientowi, chyba że umowa przewiduje inny sposób doręczenia. W pozostałych przypadkach Klient zostanie poinformowany o zmianie OWS poprzez przesłanie informacji o zmianie OWS w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, umożliwiającej przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, chyba że posługiwanie się wzorcem umowy jest zwyczajowo przyjęte w stosunkach danego rodzaju.

§4. W ostatnim przypadku zarówno same OWS, jak i ich zmiany są wiążące dla Klienta, nawet jeżeli Klient mógł się z nimi łatwo zapoznać, w szczególności poprzez stronę internetową Sprzedawcy Elerte Poland (https://elerte.pl/ogolne-warunki-sprzedazy) lub informacje wywieszone/udostępnione publicznie w siedzibie Sprzedawcy. Zmiana OWS ma skuteczność dla Klienta, chyba że Klient wypowie umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia wynikającym z zawartej Umowy o charakterze ciągłym, lub po otrzymaniu zmiany w OWS zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.

§5. W przypadku stosowania przez Klienta wzorca umownego, w szczególności ogólnych warunków zakupów lub innych regulaminów zakupów, które są sprzeczne z niniejszymi OWS, Klient upoważnia Sprzedawcę, do nieodwołalnej i bezwarunkowej zamiany sprzecznych postanowień wzorca, którego Klient używa, odpowiednimi postanowieniami niniejszych OWS.

§6. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Strony przez Klienta na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy i jest nieważne w przeciwnym razie.

§7. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki podania niewłaściwych lub niepełnych danych Sprzedawcy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia.

§8. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy między Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§9. INCOTERMS 2020 stanowią integralną część niniejszych OWS, chyba że są one sprzeczne z powyższymi postanowieniami.

ROZDZIAŁ VIII: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

§2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, a także – w przypadku wyrażenia przez Klienta odpowiedniej zgody – w celu marketingu produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę.

§3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

§4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

§5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że podmioty te przetwarzają dane zgodnie z umową powierzenia i odpowiednimi przepisami prawa.

§6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy.